Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z činnosti US ČSZ Frýdek Místek

I N F O R M Á T O R  č. 2/2019

 

Upozorňujeme ZO, které mají v úmyslu ocenit některé své členy svazovým oceněním na rok 2020, aby to nahlásily předsedovi ÚS nejpozději do 17. června 2019. Pozdější nahlášení nebude vyřízeno. Žádosti se musí zpracovat a před námi jsou dva měsíce prázdnin, kdy kancelář ÚS bude uzavřená. Návrhy na svazové ocenění členů ZO se podávají vždy do 31. 8. na následující rok a jsou schvalovány představenstvem ČZS a podzimním zasedáním RR ČZS.

Jelikož se letos neuskuteční výstava ŽIVOT NA ZAHRADĚ v Ostravě z důvodu vysokých finančních požadavků a nevhodného termínu, bylo nám nabídnuto ZO Raškovice možnost provést oblastní výstavu ve sportovní hale v Raškovicích. Žádáme ZO, které mají v úmyslu vystavovat své výpěstky, aby informovaly ÚS a sdělily, jakou plochu /kolik stolů/ požadují pro svou expozici. Svůj požadavek nahlaste nejpozději do 5. června 2019. Termín výstavy je stanoven na 21. – 23. 9.2019. 

Výsledky OKRESNÍ FLORISTICKÉ SOUTĚŽE konané 11. 4. 2019 v Národním domě v Místku

KATEGORIE ŽÁCI

1. Alexandra Gregorová 8. třída     Gymnázium PB  F-M        

2. Johana Kozlová 7. třída     ZŠ Hnojník      

3. Marie Stryjová 6. třída     ZŠ Hnojník      

KATEGORIE JUNIOŘI

1. Zora Lisníková 9. třída    5. ZŠ Frýdek-Místek

2. Adéla Václavíková 9. třída    ZŠ Fryčovice

3. Zuzana Daňová 9. třída    ZŠ Fryčovice

KATEGORIE SENIOŘI

1. Ing. Hana Gregorová ZO ČZS Dobrá

2. Magda Luzarová ZO ČZS Hnojník

3. Zdeňka Kročková ZO ČZS Nová Osada, Frýdek

Všem vítězům gratulujeme a zúčastněným děkujeme za bohatou účast.

Do konce měsíce září si můžete ještě nakoupit nebo vrátit členské známky.

Vyzýváme ZO, které mají po výročních schůzích a volbách aby v rámci urychlení zápisu do registru spolku u Městského soudu v Praze doručili do kanceláře nové Registrační listy. V případě změny členů ve výboru, funkcí nebo umístění sídla je nutno přiložit čestné prohlášení, souhlas s umístěním sídla a po případě žádost o provedení změny ve spolkovém rejstříku /výmaz, zápis/. V případě, že si nebudete s registrací vědět rady, navštivte kancelář ÚS. Rádi vám pomůžeme. 

Informujte své členy ZO o výhodném nákupu velkého výběru hnojiv a ochranných přípravků rostlin v kanceláři ÚS. Sortiment a ceny najdete na webových stránkách našeho ÚS  www.usczsfm.webnode.cz

V období prázdnin si můžete po domluvě zakoupit, v omezeném množství a sortimentu, hnojiva a ochranné přípravky u př. Urbance na tel: 732 958 014

Upozorňujeme, že pondělí 26. 6. 2019 je posledním úředním dnem před prázdninami/škola je zavřená/. Úřední dny po prázdninách začínají od 2. 9. 2019 a budou jako vždy -  pondělí, středa 9.00 – 13.00 hod.

 

Přejeme Vám všem příjemnou dovolenou a těšíme se na Vaše návštěvy po prázdninách.

Frýdek-Místek 10. 5. 2019

Zapsal: Otakar Urbanec                                                                                Václav Kolek                       

Ověřila: Věra Bednárková                                                                       předseda ÚS ČZS F-M     

 

 

Zápis z konference ÚS ČZS Frýdek-Místek dne 10.4.2019

v restauraci „U Hučky“

1. Konferenci zahájila př. Mázlová, uvítala delegáty ZO a hosty Mgr.Novákovou Marii a př. Gabrička - zástupce družební org. Slovenska ze ZO Raková, OV Čadca.

2. Seznámila přítomné s programem konference. Ten byl schválen jednohlasně.(viz. příloha).

Minutou ticha byla uctěna památka členů, kteří v uplynulém období opustili naše řady.

3. Zápisem zasedání byl pověřen př. Fabík a ověřovatelem zápisu př. Urbanec – schvál. jednohl.

4. Následovala volba komisí, která byla schválena jednohlasně.

Komise mandátová -- ing. Brabec, a př. Urbanec

Komise návrhová -- př. Kajfosz, Lysek a př. Červová Vl.a př. Elen Pavelková

Komise volební -- př. Lampart a př. Běrská

5. Zpráva o činnosti za volební období 2014 – 2019 - informovala př. Mázlová ( viz. příloha)

6. Zprávu o hospodaření příjmy a výdaje za rok 2018 - informovala př. Bednárková ( viz příloha).

7. Zprávu revizní komise za rok 2018 -informoval ing. Nádvorník (viz. příloha).

8. Návrh plánu činnosti na rok 2019 přečetla př. Mázlová( viz příloha)—schváleno jednohl.

9.. Návrh finančního rozpočtu ÚS ČZS F-M na rok 2019 přečetl ing. Nádvorník (viz. příloha).

Finanční rozpočet byl schválen jednohlasně.

10. Diskuse : vedením byla pověřena př. Mázlová

a) Předseda ZO Střítěž – pochválil př. Běrskou za její odbornou přednášku.

Dále měl dotaz na rozdíl výrazu přednáška a instruktáž - vysvětlil předseda Kolek.

b) Předseda Kolek Václav zdůvodnil zvýšení ceny členské známky na 150,- Kč.

Rovněž oznámil, že v r. 2019 se nebude konat výstava „Život na zahradě“ v Ostravě na

Černé louce. Nedošlo k dohodě ze strany vedení Černé louky. Jako náhradu zorganizuje ÚS

okresní výstavu u ZO Raškovice. Dále připomínkoval pozdní odevzdávání ročního hlášení

o činnosti ZO. Upozornil na včasné podání návrhu na ocenění členů do konce června.

Připomněl , aby co nejdříve po VČS předsedové ZO odeslali nový registrační list 3X na ÚS

s ostatními doklady.

Předseda podal sdělení, že Floristická soutěž probíhá za podpory financí získaných v rámci dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2018.“

Realizace projektu byla spolufinancována z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek.

Tato povinná publicita je na webových stránkách ÚS ČZS F-M. Fotografie z těchto akcí jsou

umístěny na webu rajče.NET.

c) Př. Lampart seznámil delegáty jak probíhá práce s mládeži u ZO Šenov.

Pořádaji zájezdy pro děti a také poznávací zájezdy pro dospělé. Také podal radu jak zjednodušit

agendu ohledně ochrany osobních údajů členů ČZS ( GDPR ).

d) Př. Gabriček ze ZO Raková –Slovensko hodnotil naši velkou účast na konferenci, bohatou diskuzi a zájem o ČZS. Ohodnotil spolupráci s námi, zvláště pak úroveň a návštěvnost našich výstav. lších let.

e) Př  Forgáč ZO Paskov předseda klubu skalničkářů v Ostravě pozval přítomné na výstavu skalniček dne 13. až 14. 4. 2019.

f) Př  Slováček ZO Morávka pozval přítomné na jejich velikonoční výstavu 13. -- 14.4.2019.

Další pozvání bylo od př. Mázlové na jarní výstavu do Kroměříže.

g) Poslední slovo si vzal předseda Kolek a požádal delegáty, aby podali návrhy jaké zahrádkářské

témata – by si přáli na odborném školení v únoru 2020 v Národním domě v Místku.

11. Zprávu mandátové komise přečetl př. ing. František Brabec.

Pozváno - delegáti z 55 ZO. Přítomni byli delegáti ze 41 ZO, tj. účast 74,54%.

Omluveno bylo 10 delegátů a byli pozvání 2 hosté.

Pro usnesení bylo 41 hlasů, proti 0 hlasů a nikdo se nezdržel hlasování.

Konference byla usnášeníschopná.

12. Př. Lampart přečetl návrh členů do představenstva ÚS ČZS F-M na volební období 2019-2024.

(viz. příloha)

Předseda ÚS - Kolek Václav

1.místopředseda - Urbanec Otakar

2. místopředseda - Fabík Zdeněk

Členové : př. Mázlová Jarmila, Běřská Alena, Pavelková Elen, Kajfosz Vladislav, ing. Huška František, Lampart Jan, Lysek Richard

Předseda Revizní komise – ing. Nádvorník Oldřich

Členové revizní komise : Ševčíková Zdeňka, Bohušík Drahomír

Sestava členů představenstva byla schválená jednohlasně, nikdo se hlasování nezdržel.

Zástupce do Republikové rady byl navržen a schválen př. Kolek Václav a jako zástupce př.Urbanec

Konference schválila jednohlasně.

13. Zpráva návrhové komise - návrh usnesení přečetl př. Kajfosz (viz. příloha-usnesení)

Návrh usnesení byl schválen jednohlasně, nikdo se hlasování nezdržel.

14. Závěr zasedání Rady

Předseda ukončil zasedání, poděkoval za účast a za spolupráci v uplynulém volebním období.

Zvlášť poděkoval Mgr.Novákové Marii za soutěž MZ a př. Mázlové za soutěž Floristickou.

Popřál všem hodně zdraví a úspěchů v další spolupráci.

Ve Frýdku – Místku dne 10.4. 2019 konferenci řídila př. Mázlová Jarmila

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

U S N E S E N Í z konference ÚS ČZS Frýdek-Místek dne 10.4.2019

v restaur. „U Hučky“

Bylo pozváno 55 delegátů ZO – přítomno 41 delegátů ZO - omluveno 10 delegátů.

Přítomni 2 hosté.

Pro usnesení 41 – proti…0 // zdrželi se hlasování… 0 // Účast 74,54 %.

Konference bere na vědomí :

1. Zprávu o činnosti za uplynulé volební období 2014 – 2019.

2. Zprávu o hospodaření-příjmy a výdaje za rok 2018.

3. Revizní zprávu za rok 2018.

4. Informaci o průběhu registrace poboč. spolků k 1.4.2019

Konference schvaluje :

1. Plán činnosti na rok 2019.

2. Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2019.

3. Nově zvolené členy představ. na vol. období 2019 – 2024

4. Zvoleného předsedu ÚS F-M př. Kolka Václava.

Konference ukládá :

1. Vyhodnotit zasedání konference ÚS, učinit závěry a

seznámit členskou základnu – zodpovědný předseda ÚS.

2. Zodpovědně uvádět do praxe schválený plán činn.2019 a

přijaté usnesení - zodpovědní jsou všichni členové

představenstva.

3. Aktivně spolupracovat se ZO a být jim nápomocni v jejich

činnosti, práci s mládeži a v jiných aktivitách a nesnázích.

4. Společně se ZO získávat nové členy ČZS, včetně nových odběratelů

časopisu „Zahrádkář“.

5. Nadále rozvíjet spolupráci se zahraničními přáteli zahrádkáři

6. Zúčastňovat se výstavy „Hortikomplex“ v Olomouci.

7. Zajistit okresní výstavu náhradou za krajskou výstavu

v Ostravě na Černé louce.

8. Nadále organizovat soutěže pro děti- Floristická a Mladý

zahrádkář.

9. Nadále organizovat odborná školení pro širokou veřejnost.

10. Bezprostředně podávat informace čl. základně o životě v ÚS

ČZS Frýdek-Místek.

Za návrhovou komisi :                                          Za mandátovou komisí :

Kajfosz Vladislav                                                      ing. Brabec František